ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.61 ถึงวันที่ 2 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
 
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันธ์ เครือข่ายศึกษาฯ – ครุศาสตร์ จำนวน 6 สถาบัน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา) ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันโดยเน้นให้นิสิตมีความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้วนั้น และในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโครงการศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงในพิธีเปิด 6 ชุดการแสดง ประกอบด้วย
1. เกียรติยศการกีฬา นิสิต-นักศึกษาครูของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2.พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง "รวมไฟแห่งวิชาชีพครู"
3. ระบำปลานิล
4.ภูมิใจใต้
5.มาร์ชกล้วยไม้
6. การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี