ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.61 ถึงวันที่ 25 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย
 
     

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมทีมบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิด ซึ่งมีพิธีแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อ่านประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน และร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต ฯ หลังจากนั้นมีการบรรยาย "แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย" โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (ประธานกรรมการ ป.ป.จ.สงขลา) การบรรยายหัวข้อ "การป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนในหน่วยงาน" โดย นายศรชัย ชูวิเชียร (ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. สงขลา) ส่วนภาคบ่ายมีการบรรยายหัวข้อ "การปฏิบัติตนนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดยนายอุดมเดช นิ่มนวล (อดีตอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา) นายสมพร จิระโร (อดีตพาณิชย์จังหวัดสงขลา) และทีมงานจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ครงการดังกล่าวจัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา