ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.61 ถึงวันที่ 25 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงต้อนรับ โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
 
     

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 "สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงานโครงการ  ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 ณ พื้นที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พื้นที่โรงเรียนวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิต ในการรับรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนาสังคม เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม โดยพิธีเปิด ฯ จัดขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา และมีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ แต่ละสถาบันการศึกษาได้จัดส่งชุดการแสดงที่สื่อประสานถึงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นร่วมแสดง อันแสดงออกถึงการหลอมรวมและร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมเทา-งาม สัมพันธ์ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง