ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานวันทักษิณศึกษา
 
     
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันทักษิณศึกษา” ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยอาจารย์ธีระ จันทิปะ (ผู้ประสานงานรายวิชาทักษิณศึกษา) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า "งาน “วันทักษิณศึกษา” เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของนิสิตที่เรียนรายวิชาทักษิณศึกษา โดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้ตามกลุ่มสนใจ ทั้งในรูปแบบของสื่อนิทรรศการ รวมถึงการที่นิสิตจะนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีท่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ นายพิทยา บุษรารัตน์ นายจรูญ หยูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ร่วมวิพากย์ ผลงาน และเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา