ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.61 ถึงวันที่ 25 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร "ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเมษายน2561
 
     
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร "ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเมษายน2561 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญระหว่างบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุข มีความผูกพันกับองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารสุดท้ายของเดือน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับนายอุดม รักแป้น บุคลากรที่เคยปฎิบัติหน้าที่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาและเกษียณอายุราชการไปแล้ว นอกจากนี้มีการแนะนำและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในด้านต่างๆกับJulie Luchet อาสาสมัครชาวฝรั่งเศสซึ่งจะมาปฎิบัติหน้าที่อาสาสมัครที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นระยะเวลา1 เดือน