ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบประชาคม
 
     
วันที่ 26 เมษายน 2561 บุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาเข้าร่วมโครงการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบประชาคมโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะ ชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้บุคลากร รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันต่อยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต ทั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. ระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินการ
5. ความมั่นคงทางการเงิน
ทั้งนี้ต้องกำจัดจุดอ่อนที่มีอยู่ในองค์กร อันประกอบด้วย ด้านการวิจัย ความเป็นนานาชาติ การหารายได้อื่นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม และการสื่อสารองค์กร เพื่อจะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง