ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 
     
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ ภายใต้รูปแบบ "Save Water You Male It...ประหยัดน้ำคุณทำได้" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา