ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

นิยมหลัก (Core Values) มหาวิทยาลัยทักษิณ


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดค่านิยมหลัก  (Core Values) มหาวิทยาลัยทักษิณ "คารวะ   ปัญญา   สามัคคี   มุ่งผลลัพธ์ที่ดี  มีความคุ้มค่า  นำพาสังคม"  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้รับทราบ "ค่านิยมหลัก"   ร่วมปลูกผังและเสริมสร้างพฤติกรรม  คุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ซึ่งจะสามารถพัฒนาและนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  รวมทั้งช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป