ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๕น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ได้รับปริญญา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๖ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๖๓๔ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๐๙๖ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๔๖ คน

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อนุมัติปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้แก่นายสุเมธ ตันติเวชกุล และอนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ให้แก่นางปรีดา คงแป้น และพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จำนวน ๒ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตใหม่ ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ย่อมปรารถนาที่จะดำเนินชีวิต อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจอย่างเต็มเปี่ยมในหน้าที่การงานของตน ความปรารถนาดังกล่าวจะเป็นจริงได้ มิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นใดนอกจากตัวบัณฑิตเองเท่านั้น ที่จะต้องประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวในทางที่ดีที่ถูกต้อง กล่าวคือ แต่ละคนจะต้องละเว้นการทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ และที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดบังส่วนรวม ทำลายประโยชน์สุขของสังคมและชาติบ้านเมือง เมื่อหลีกเลี่ยงละเว้นได้ กิจการงานที่ทำก็จะเป็นไปในทางสุจริต ถูกต้อง เป็นธรรม ทั้งอำนวยผลเป็นประโยชน์ เป็นความดีความเจริญแก่บุคคลและส่วนรวมสมบูรณ์พร้อม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการทำงานสร้างตัวสร้างฐานะ เพื่อความเจริญมั่นคง ที่แท้จริงในชีวิตและกิจการงานดังที่ปรารภปรารถนา”