ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคคล
ผู้บริหารฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
กลุ่มภารกิจธุรการและสวัสดิการ
กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
 
กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน กลับหน้าหลัก