มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผนึกกำลังกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา TSU Job Fair 2018”
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
นิสิตชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกังหันบำบัดน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการ “TSU Family Car Rally” มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบประชาคม
พิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร "ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเมษายน2561
พิธีเปิดงานวันทักษิณศึกษา
มอบค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ครอบครัวนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเพณีงานวันว่างสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
งานเลี้ยงต้อนรับ โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
พิธีเปิดโครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย
พิธีปิดการแข่งขันศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 และพิธีรับมอบธง
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP) และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560


หน้าที่ :