สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ