สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ