สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
วิทยาเขตสงขลา
 
วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

 
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นายกฤษณณฑ์ กิมาคม
รองนายกสมาคมฯ
 
นางเรวดี กระโหมวงศ์
รองนายกสมาคมฯ
พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า
รองนายกสมาคม
 
นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์
รองนายกสมาคม
 
นายครื่น มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
 
นางเครือวัลย์ ทัปนวัชร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางวลีรัตน์ หนูเสน
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายอรัญ คงนวลใย
กรรมการ
 
ร.ต.ต.ศุภกฤษณ วัฒนา (กรรมการ)
กรรมการ
 
นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ
กรรมการ
 
พ.ต.ท.เสถียร ไชยสวัสดิ์
กรรมการ
 
นายสามารถ รอดสันเทียะ
กรรมการ
 
นายธันวา ลิ่มสถาพร
กรรมการ
 
นายบุญแก้ว เทพฉิม
กรรมการ