สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
  
 
 
บริการข้อมูล
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
ติดต่อเรา
 
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า กลับหน้าหลัก

ประวัติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ 
________________________________________________________________________________________ 
ประวัติความเป็นมา 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งได้คิดจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน  และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย  โดยให้ชื่อว่า  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา  สมาคมฯ ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบันจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๒  จึงได้หยุดชะงักไปชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการฟื้นฟูสมาคมศิษย์เก่าขึ้นมาครั้งและได้มีการขอจดทะเบียนสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ ใช้ชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสามัคคี  ความร่วมมือระหว่างสมาชิก  ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า  ชื่อเสียง  และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
๓. เพื่อดำเนินการในอันที่จะบำรุง  ส่งเสริมส่งเคราะห์สมาชิก  และครอบครัวของสมาชิก 
๔. เพื่อร่วมมือกับสมาคม  องค์กร  หรือสถาบันอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา  วัฒนธรรม  และมนุษยธรรม  โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ประโยชน์และสิทธิของสมาชิก 
๑. มีสิทธิประดับเครื่องหมายสมาคม 
๒. มีสิทธิได้รับวารสารของสมาคมเป็นประจำ 
๓. มีสิทธิได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของสมาคม 
๔. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น 
๕. มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมในการติดต่อระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก  และอาจขอให้สมาคมเป็นผู้ประสานงานในการพบปะสังสรรค์ของแต่ละรุ่นปีได้

ประวัติการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ 
มกราคม  ๒๕๔๒ – มกราคม  ๒๕๔๓  (๑ ปี)  นายสัญญา  ณ  พิบูลย์                       นายกสมาคม ฯ  สมัยก่อตั้ง
มกราคม  ๒๕๔๓ – มกราคม  ๒๕๔๕  (๒ ปี)  นายสัญญา  ณ  พิบูลย์                      นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๒
มกราคม  ๒๕๔๕ – มกราคม  ๒๕๔๗  (๒ ปี)  นายวิมล  วัฒนา                                     นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๓
มกราคม  ๒๕๔๗ – มกราคม  ๒๕๔๙  (๒ ปี)  พ.ต.อ.จีรวัฒน์  อุดมสุด                   นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๔
มกราคม  ๒๕๔๙ – มกราคม  ๒๕๕๑   (๒ ปี)  นายสัจจา  ศรีเจริญ                               นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๕
มกราคม  ๒๕๕๑ – มกราคม  ๒๕๕๔  (๓ ปี)  อ.ดร.จริน  ศิริ                                           นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๖
มกราคม  ๒๕๕๔ – มกราคม  ๒๕๕๖  (๒  ปี)  นายกิตติเทพ  ถาวรสุข                      นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๗  
มกราคม  ๒๕๕๖ – มกราคม  ๒๕๕๘  (๒  ปี)  นายกิตติเทพ  ถาวรสุข                      นายกสมาคม ฯ  สมัยที่ ๘         (นายกคนปัจจุบัน)

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
 
izmir escort buca escort izmir escort bayan buca eskort izmir bayan escort escort bayan izmir izmir escort bayanlar bornova escort izmir anal escort izmir buca escort izmir rus escort karşıyaka escort izmir olgun escort bayanlar eve gelen escort izmir izmir travestileri