สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
  
 
 
บริการข้อมูล
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า กลับหน้าหลัก

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  (ภาคใต้)     (ชุดใหม่) 
สมัยที่ 8  พ.ศ. 2556-2558 
******************************************

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ตำแหน่ง

1.นายกิตติเทพ  ถาวรสุข

200  ถ.หน้าเมือง  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

081-7387711

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

2. นายกฤษณณฑ์  กิมาคม

40  ซ.5  ถ.ชัยมงคล  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

086-9676932

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

3. นางเรวดี  กระโหมวงศ์

2/31  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-8984879

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

4. นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์

22  ถ.จะนะ ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-9596343

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

5. พ.ต.ท.ถาวร  ผลกล้า

14  ซ.สันติราฎร์2  ถ.ชลเจริญ  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-4508598

รองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

6. นายครื่น  มณีโชติ 

57/295  ม.3  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา

086-4885847

กรรมการและเลขานุการ

7. นางเครือวัลย์  ทัปนวัชร์

8/110  ม.5  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-4785861

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางวลีรัตน์  หนูเสน 

177/162  ม.8  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

086-2933496

กรรมการและเหรัญญิก

9. นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ 

3/58  ม.3  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา

089-7385065

กรรมการ

10. ดต.ศุภกฤษณ  วัฒนา

     

4  ม.1  ต.คลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง  อ.เมือง จ.สงขลา

081-9908986

กรรมการ

11. นายสามารถ รอดสันเทียะ

203  ม.5  ต.กำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา

089-8765285

กรรมการ

12. นายอรัญ  คงนวลใย 

144  ม.7  ต.เกาะแต้ว  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-8987291

กรรมการ

13. พ.ต.ท.เสถียร  ไชยสวัสดิ์

80  ม.12  ต.นาหว้า  อ.จะนะ  จ.สงขลา

081-9696293

กรรมการ

14. นายบุญแก้ว  เทพฉิม

60  ถ.ประชาอุทิศ  ต.ระโนด  อ.ระโนด  จ.สงขลา

081-9577019

กรรมการ

15. นายธันวา  ลิ่มสถาพรกุล

172/3  ถ.นครนอก  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา

081-1286359

กรรมการ