คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
     
    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2560  ในชื่อผลงานสร้างสรรค์ ชุด "ปลานิล" ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ สายฝน  ไฝเส้ง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร