คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
 
     
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกศิวรรณ ศิริมาศ นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ทีได้รับการคัดเลือก 1ใน 12 คน จาก "โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่" ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา