คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
     
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ที่ได้รับการคัดเลือกผ่าน 1 ใน 15 ทีม สุดท้ายจากทั่วประเทศ ในกิจกรรมค่ายประกวดละครเยาวชน ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) โดยมี ดร.ธนภรณ์  แสนอ้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา