คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
การจัดการความรู้
งานนโยบายและแผน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
บริการวิชาการ
บทความวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จองห้องประชุม
งานอาเซี่ยน
งานการเงินและพัสดุ
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    การจัดการความรู้  
แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2559
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษา
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
 แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ภายใต้ระบบ CUPT QA
 แนวปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร
-->  page 1