คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย
หลักสูตรศิลปะการแสดง
หลักสูตรทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรศิลปศึกษา
 
หลักสูตรศิลปะการแสดง กลับหน้าหลัก