ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.61 ถึงวันที่ 22 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
     
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๕ ราย และผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๒. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๓. ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์
ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

๔. พระครูสุนทรกิจจานุโยค
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๕. นายเฉลิม เรืองเพ็ง
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรพงค์ เบญจศรี
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย 

๘. อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ
บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ