ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.61 ถึงวันที่ 23 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
 
     
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาส่วนงานตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 60 คน