ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.61 ถึงวันที่ 25 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดฝ่ายนิติการ
 
     
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 และ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนิติการ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 นั้น 

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร คุณวุฒิปริญญาตรีดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 ประกาศ