ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.61 ถึงวันที่ 11 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
     
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยทักษิณมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน