ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.61 ถึงวันที่ 11 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
 
     
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร จาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน์) และ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2561 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา