ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.61 ถึงวันที่ 28 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ TSU Family Car Rally เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
 
     
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้ร่วมกับ สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ “TSU Family Car Rally” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อันจะส่งผลต่อความรักความผูกพันต่อองค์กร และร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างความก้าวหน้าสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 163 คน จำนวนรถยนต์ 47 คัน ในการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากวัดตะโหมด ชุมชนตะโหมด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และพัทลุงการกุศลมูลนิธิ