ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.61 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รายละเอียดเพิ่มเติม