ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561
 
     
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อความสำเร็จของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 17 คน