ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.61 ถึงวันที่ 2 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภการ สิริไพศาล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

๒.   อาจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม