ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.61 ถึงวันที่ 27 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
2. อาจารย์ดรุณี อนุกูล สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีสากล  
3. อาจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  
4. อาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม