ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.61 ถึงวันที่ 18 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
 
     
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561 บุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล" ณ Lanta Sand Resort & Spa จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คณะ