ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.61 ถึงวันที่ 18 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
 
     
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2561
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ.2561
 แต่งตั้งอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ พ.ศ. 2561
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561