ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 24 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
     
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 
 
1.รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.นางสุวรรณี ข้องม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร อุตรภิชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
4.อาจารย์สมโภชน์ ศรีวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5.อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
6.อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี วิทยาลัยนานาชาติ 
7.นางสาวชนิดา แก้วมณี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
8.นายอุดมศักดิ์ พากเพียร ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
9.นางสาวชาลินี จันทรพิทักษ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
10. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
11. นายวรัตถ์ อุคะหะ สถาบันทักษิณคดีศึกษา