ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ต.ค.61 ถึงวันที่ 26 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
 
     
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานการประชุม และคณะกรรมการ ฯ รวมทั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย