ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.61 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และในการประชุมครั้งที่ 9/2561   เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม 2561  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. อาจารย์วรุตม์ นาฑี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
2. อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
3. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
4. อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
5. อาจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตววิทยา 
6. อาจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

รายละเอียด