ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.59 ถึงวันที่ 11 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
 
     
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ   “การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการออมและการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรับทราบแนวทางในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การจัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนรายบุคคล และเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้าน Happy  money กิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล   ศุกระกาญจน์) และการนำเสนอนโยบายการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และแนวทางในการเลือกแผนการลงทุนเพื่อการออม โดย คุณนิธิธัช อุปสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ     (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) เป็นประธานในพิธีเปิด