ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.59 ถึงวันที่ 11 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ "บุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ