ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 24 ส.ค.59 ถึงวันที่ 24 ก.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ เทพสงเคราะห์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  

๒. อาจารย์ ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

๓. อาจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

๔. อาจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  

รายละเอียดเพิ่มเติม