ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.59 ถึงวันที่ 13 ต.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

๒. อาจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอียดเพิ่มเติม