ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.59 ถึงวันที่ 11 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
     
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด ในปีงบประมาณ 2559 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร. พจนีย์  ทรัพย์สมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย สุนันท์  อินทนิล  สำนักหอสมุด
4. อาจารย์ ดร.อานอบ  คันฑะชา  คณะวิทยาศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี  คณะวิทยาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิตา  ตั้นสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม  ตั้นสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์
8. อาจารย์เกษม  สุริยกัณฑ์  คณะศึกษาศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร  ชิตวงศ์  คณะนิติศาสตร์
10. นายคำนวณ  นวลสนอง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
11. นายจรูญ  หยูทอง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
12. นางสงวน  อินทเสโน  คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสุมาลี  สวัสดิรักษา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
14. นายเลื่อง  อินทมโน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
15. นายพงศ์  รัตนพงศ์  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา