ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.59 ถึงวันที่ 12 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปี 2557-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
 
     
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปี 2557-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม Vogue Resort & Spa อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2557-2560 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 และสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คณะ รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพื่อการรับสิ่งใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป