ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 8 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
 
1. อาจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559

2. อาจารย์ ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559

3. อาจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559