ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 9 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

รายละเอียด