ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.60 ถึงวันที่ 9 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559
3. อาจารย์ ดร.ศิวพร  แซ่วัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558
4. อาจารย์ ดร.สัญชัย  ลั้งแท้กุล  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559
5. อาจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559