ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.60 ถึงวันที่ 19 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

รายละเอียดเพิ่มเติม