ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
     
  คำสั่งที่ 0101/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ฯ

   คำสั่งที่ 0134/2560  เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝ่ายโทรทัศน์วงจรปิด)

   คำสั่งที่ 0221/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

   คำสั่งที่ 0282/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

   คำสั่งที่ 0291/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

  คำสั่งที่ 0325/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)