ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.60 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นาง นฤมล ขนอม  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการพิเศษ 

รายละเอียด