ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.60 ถึงวันที่ 25 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ
 
     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ นำไปสู่ผลงานที่ดีมีคุณภาพและรับทราบข้อเสนอแนะ จุดบกพร่องและสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติและปรับปรุง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง และวงการวิชาการในสาขาวิชานั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช  กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาทางการศึกษา
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัตน์  กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ