ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 5 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศซึ่งออกโดยมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 
     
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์
  
หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  
กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560
  
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
  
นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560